1. Khối nhà trẻ 24 - 36 tháng:

Lớp H1: 50 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 50 học sinh - Tỷ lệ: 100%

                                                      + Chưa đạt: 0 học sinh - Tỷ lệ: 0%

- Lĩnh vực phát triển                          + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 96%

TC - QHXH - TM:                               + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

Xếp loại chung: Đạt 48 học sinh - Chưa đạt: 02 học sinh.

Lớp H2: 48 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 95,8%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4,2%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 95,8%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4,2%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 95,8%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4,2%

- Lĩnh vực phát triển                          + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 95,8%

TC - QHXH - TM:                               + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4,2%

Xếp loại chung: Đạt 47 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

********************************

Tổng: 98 học sinh  .

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 94 học sinh - Tỷ lệ: 95,9%

                                                          + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ: 4,1%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 94 học sinh - Tỷ lệ: 95,9%

                                                          + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ: 4,1%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:         + Đạt: 96 học sinh - Tỷ lệ: 97,9%

                                                          + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 2,1%

- Lĩnh vực phát triển                          + Đạt: 94 học sinh - Tỷ lệ: 95,9%

TC - QHXH - TM:                                 + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ 4,1%

Xếp loại chung toàn khối :                 + Đạt 95 học sinh - Chưa đạt: 03 học sinh.