Khối mẫu giáo bé: 

1. Lớp C1: 61 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 58 học sinh - Tỷ lệ: 95,1%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 4,9%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 93,4%

                                                      + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ: 6,6%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 58 học sinh - Tỷ lệ: 95,1%

                                                      + Chưa đạt: 3 học sinh - Tỷ lệ: 4,9%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 56 học sinh - Tỷ lệ: 91,8%                               

                                                      + Chưa đạt: 05 học sinh - Tỷ lệ 8,2%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 56 học sinh - Tỷ lệ: 91,8%                               

                                                      + Chưa đạt: 05 học sinh - Tỷ lệ 8,2%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 57 học sinh - Chưa đạt: 04 học sinh.

2. Lớp C2: 57 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 96,6%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,4%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 58 học sinh - Tỷ lệ: 98,3%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 1,7%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 96,6%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,4%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 96,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 3,4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 96,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 3,4%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 57 học sinh - Chưa đạt: 02 học sinh.

2. Lớp C3: 61 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 59 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,3%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 59 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,3%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 59 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,3%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 59 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 3,3%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 59 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 3,3%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 59 học sinh - Chưa đạt: 02 học sinh.

********************************

Tổng: 181 học sinh  .

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 174 học sinh - Tỷ lệ: 96,1%

                                                          + Chưa đạt: 07 học sinh - Tỷ lệ: 3,9%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 174 học sinh - Tỷ lệ: 96,1%

                                                          + Chưa đạt: 07 học sinh - Tỷ lệ: 3,9%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:         + Đạt: 174 học sinh - Tỷ lệ: 96,1%

                                                          + Chưa đạt: 07 học sinh - Tỷ lệ: 3,9%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:       + Đạt: 172 học sinh - Tỷ lệ: 95%                               

                                                          + Chưa đạt: 09 học sinh - Tỷ lệ 5%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                           + Đạt: 172 học sinh - Tỷ lệ: 95%                               

                                                          + Chưa đạt: 09 học sinh - Tỷ lệ 5%

Xếp loại chung:                                 + Đạt 173 học sinh - Chưa đạt: 08 học sinh.