Khối mẫu giáo lớn: 

1. Lớp A1: 56 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 55 học sinh - Tỷ lệ: 98,3%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 1,7%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 54 học sinh - Tỷ lệ: 96,5%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,5%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 54 học sinh - Tỷ lệ: 96,5%

                                                      + Chưa đạt: 2 học sinh - Tỷ lệ: 3,5%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 55 học sinh - Tỷ lệ: 98,3%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 1,7%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 55 học sinh - Tỷ lệ: 98,3%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 1,7%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 55 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

2. Lớp A2: 52 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 98%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 47 học sinh - Tỷ lệ: 90,3%

                                                      + Chưa đạt: 05 học sinh - Tỷ lệ: 9,7%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 50 học sinh - Tỷ lệ: 96,1%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 3,9%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 52 học sinh - Tỷ lệ: 100%                               

                                                      + Chưa đạt: 0 học sinh - Tỷ lệ: 0%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 98%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 51 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

3. Lớp A3: 58 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 98%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 55 học sinh - Tỷ lệ: 95%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 5%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 55 học sinh - Tỷ lệ: 95%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 5%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 58 học sinh - Tỷ lệ: 100%                               

                                                      + Chưa đạt: 0 học sinh - Tỷ lệ 0%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 57 học sinh - Tỷ lệ: 98%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 2%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 57 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

4. Lớp A4: 53 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 2 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 51 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 52 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

5. Lớp A5: 50 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 47 học sinh - Tỷ lệ: 94%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 6%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 47 học sinh - Tỷ lệ: 94%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 6%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 98%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 2%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 98%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 2%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 47 học sinh - Chưa đạt: 03 học sinh.

6. Lớp A6: 51 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 49 học sinh - Chưa đạt: 02 học sinh.

********************************

Tổng: 320 học sinh  .

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 310 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%

                                                          + Chưa đạt: 10 học sinh - Tỷ lệ: 3,3%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 305 học sinh - Tỷ lệ: 94,6%

                                                          + Chưa đạt: 17 học sinh - Tỷ lệ: 5,4%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:         + Đạt: 307 học sinh - Tỷ lệ: 95,9%

                                                          + Chưa đạt: 13 học sinh - Tỷ lệ: 4,1%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:       + Đạt: 314 học sinh - Tỷ lệ: 98,1%                               

                                                          + Chưa đạt: 06 học sinh - Tỷ lệ 1,9%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                           + Đạt: 312 học sinh - Tỷ lệ: 97,4%                               

                                                          + Chưa đạt: 8 học sinh - Tỷ lệ 2,6%

Xếp loại chung:                                 + Đạt 311 học sinh - Chưa đạt: 09 học sinh.