Khối mẫu giáo nhỡ: 

1. Lớp B1: 48 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 96%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 45 học sinh - Tỷ lệ: 93,7%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 6,3%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 45 học sinh - Tỷ lệ: 93,7%

                                                      + Chưa đạt: 3 học sinh - Tỷ lệ: 6,3%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 46 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 45 học sinh - Tỷ lệ: 93,7%                               

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ 6,3%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 46 học sinh - Chưa đạt: 02 học sinh.

2. Lớp B2: 47 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 45 học sinh - Tỷ lệ: 95,7%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4,3%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 93,6%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 6,7%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 93,6%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 6,7%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 43 học sinh - Tỷ lệ: 92%                               

                                                      + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ 8%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 93,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ 6,7%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 44 học sinh - Chưa đạt: 03 học sinh.

3. Lớp B3: 52 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 94,2%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 5,8%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 92,3%

                                                      + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ: 7,7%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 49 học sinh - Tỷ lệ: 94,2%

                                                      + Chưa đạt: 03 học sinh - Tỷ lệ: 5,8%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 50 học sinh - Tỷ lệ: 96%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 48 học sinh - Tỷ lệ: 92%                               

                                                      + Chưa đạt: 04 học sinh - Tỷ lệ 8%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 49 học sinh - Chưa đạt: 03 học sinh.

4. Lớp B4: 45 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 45 học sinh - Tỷ lệ: 100%

                                                      + Chưa đạt: 0 học sinh - Tỷ lệ: 0%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 97,8%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2,2%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 97,8%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2,2%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 43 học sinh - Tỷ lệ: 95,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4,4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 97,8%                               

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ 2,2%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 44 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

5. Lớp B5: 45 học sinh.

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 97,7%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2,3%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 44 học sinh - Tỷ lệ: 97,7%

                                                      + Chưa đạt: 01 học sinh - Tỷ lệ: 2,3%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:          + Đạt: 43 học sinh - Tỷ lệ: 95,6%

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ: 4,4%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:        + Đạt: 43 học sinh - Tỷ lệ: 95,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4,4%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                         + Đạt: 43 học sinh - Tỷ lệ: 93,6%                               

                                                      + Chưa đạt: 02 học sinh - Tỷ lệ 4,4%

Xếp loại chung:                             + Đạt: 44 học sinh - Chưa đạt: 01 học sinh.

********************************

Tổng: 231 học sinh  .

- Lĩnh vực phát triển thể chất:           + Đạt: 229 học sinh - Tỷ lệ: 96,7%

                                                          + Chưa đạt: 08 học sinh - Tỷ lệ: 3,3%

- Lĩnh vực phát triển nhận thưc         + Đạt: 225 học sinh - Tỷ lệ: 95%

                                                          + Chưa đạt: 12 học sinh - Tỷ lệ: 5%

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:         + Đạt: 225 học sinh - Tỷ lệ: 95%

                                                          + Chưa đạt: 12 học sinh - Tỷ lệ: 5%

- Lĩnh vực phát triển TC - QHXH:       + Đạt: 225 học sinh - Tỷ lệ: 95%                               

                                                          + Chưa đạt: 12 học sinh - Tỷ lệ 5%

- Lĩnh vực thẩm mỹ:                           + Đạt: 224 học sinh - Tỷ lệ: 94,5%                               

                                                          + Chưa đạt: 13 học sinh - Tỷ lệ 5,5%

Xếp loại chung:                                 + Đạt 227 học sinh - Chưa đạt: 10 học sinh.