Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức - Người lao động năm học 2017 - 2018 để điểm qua kết quả đã đạt được trong năm học 2016 -2017 và rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm 2017 - 2018 góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.